Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Atbildīgā iestāde
Valsts kancelejas projekti
Projektu sasniegumi
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Par mums

print Nosūtīt
print Drukāt

 

Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā 2007. – 2013.gadam Ministru kabinets noteicis Valsts kanceleju par vienu no starpniekinstitūcijām Eiropas Sociālā fonda administrēšanai.

Starpniekinstitūcijas funkcijas veic vai nu atbildīgā iestāde, vai arī atbildīgā iestāde kopīgi ar sadarbības iestādi. Valsts kancelejā atbildīgās iestādes funkcijas pilda Eiropas Savienības struktūrfondu departaments, savukārt tās sadarbības iestāde ir Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts.

Valsts kancelejas kompetencē ir darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" pasākuma „Labāka regulējuma politika” un pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu īstenošana. Informācija par pārējām Eiropas Savienības fondu aktivitātēm pieejama Eiropas Savienības fondu mājaslapā www.esfondi.lv.  

Eiropas Savienības struktūrfondu departaments ir izveidots 2006.gada 20.oktobrī, lai nodrošinātu, ka funkcijas, kuras Valsts kanceleja pilda kā atbildīgā iestāde, tiktu nodalītas no citām iestādes funkcijām.

Eiropas Savienības struktūrfondu departaments atbilstoši starpniek­institūcijas kompetencei:

 • piedalās plānošanas dokumentu izstrādē un izstrādā tiesību aktu projektus;
 • izstrādā Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus un atklātas projektu iesniegumu atlases un ierobežotas projektu iesniegumu atlases ieviešanas nosacījumus;
 • sniedz atzinumus par citu valsts pārvaldes iestāžu izstrādātajiem politikas plānošanas dokumentiem un tiesību aktu projektiem;
 • plāno finanses pasākuma „Labāka regulējuma politika” un pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” līmenī;
 • veic uzraudzības funkcijas pasākuma „Labāka regulējuma politika” un pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” līmenī;
 • veic informācijas un publicitātes pasākumus sadarbībā ar Komunikācijas departamentu.

2007.gada 14.septembrī tika noslēgta Starpresoru vienošanās par sadarbību Eiropas Sociālā fonda vadībā starp Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamentu un Sabiedrības integrācijas fondu. Vienošanās nosaka atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes tiesības un pienākumus Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” un tās papildinājuma prioritātes „Administratīvās kapacitātes stiprināšana” pasākuma „Labāka regulējuma politika” un pasākuma „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” aktivitāšu vadībā 2007. — 2013.gada plānošanas periodā.

Sabiedrības integrācijas fonds atbilstoši starpniekinstitūcijas kompetencei:

 • nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu;
 • nodrošina Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanas vadību, līgumu slēgšanu un izpildes uzraudzību;
 • veic kontroles un pārbaudes Eiropas Savienības fondu projektu īstenošanas vietās;
 • veic maksājumu pieprasījumu pārbaudes un apstiprināšanu, kā arī uzdevumu deklarāciju sagatavošanu;
 • veic informācijas un publicitātes pasākumus par Eiropas Savienības fondu projektiem aktivitāšu līmenī.

Prioritāte "Administratīvās kapacitātes stiprināšana"

Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2007. – 2013.gadam ir paplašināts atbalsts administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Līdz ar to arī Latvijas sagatavotajā Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007. – 2013.gadam un darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”, kas ir plānošanas dokumenti un nosaka Eiropas Savienības fondu prioritāri atbalstāmās jomas un galvenos darbības virzienus, ir iekļauta jauna prioritāte „Administratīvās kapacitātes stiprināšana”.

Prioritātes mērķis ir uzlabot valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes institūciju kapacitāti, nodrošinot to darbības atbilstību visaugstākajiem kvalitātes standartiem un līdztekus veicinot to sniegto papaklojumu pieejamību plašākai sabiedrībai, kā arī veicināt valsts, reģionālā un vietējā līmeņa pārvaldes, sociālo partneru un NVO savstarpējo sadarbību labākas, uz sabiedrības vajadzībām vērstas politikas veidošanā un ieviešanā.

Prioritātes ietvaros Valsts kancelejas kā atbildīgās iestādes pārziņā ir četras aktivitātes pasākuma „Labāka regulējuma politika” ietvaros un četras aktivitātes „Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” ietvaros, un to ieviešanai plānotais finansējums ir 13 161 040 eiro (9 249 630 lati).

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu