Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

ES projekti valsts pārvaldes attīstībai

print Nosūtīt
print Drukāt

  

Notika tikšanās ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem

Trešdien, 22.septembrī, Valsts kancelejas amatpersonas tikās ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta pārstāvjiem Franci Pointneru (Franz Pointner), Kristīni Krivmani un Lindu Adamaiti. Tikšanās laikā Valsts kancelejas darbinieki iepazīstināja Eiropas Komisijas pārstāvjus ar informāciju par Valsts kancelejas administrēto Eiropas Sociālā fonda pasākumu un aktivitāšu ieviešanas progresu, kā arī informēja par Valsts kancelejas īstenoto projektu ieviešanas gaitu, tostarp finanšu apguvi.  Sanāksmes dalībniekiem tika sniegta informācija arī par projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” mērķiem, sagaidāmajiem rezultātiem, līdz septembrim sasniegto progresu, kā arī turpmāk plānotajām projekta aktivitātēm un finanšu prognožu izpildi šajā gadā un nākamajos projekta īstenošanas gados.

Eiropas Komisijas pārstāvji pauda apmierinātību par pārskata periodā paveikto kopš iepriekšējās vizītes 2010.gada februārī un izteica cerību, ka neparedzēti apstākļi nekavēs turpmāku plānoto projektu īstenošanu.

Vairāk par projektu var uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/ 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja:
D.Valte
Valsts kancelejas
Politikas koordinācijas departamenta konsultante, tālr. 67082986
e-pasts: Dace.Valte@mk.gov.lv

Noslēdzas Kvalitātes vadības sistēmas izstrādes projekts Valsts kancelejā 

Piektdien, 30.aprīlī, Valsts kancelejā noslēdzas Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstītais projekts „Integrētās kvalitātes vadības sistēmas izstrāde”.

2009.gadā Valsts kanceleja, piedaloties Sabiedrības integrācijas fonda organizētajā atklātajā konkursā, ieguva ESF finansējumu projekta ieviešanai un 2009.gada 9.martā tika noslēgta Vienošanās par projekta īstenošanu. 85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
 
Būtiskākais ieguvums no kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas ir pastāvīga iestādes darbības kvalitātes izvērtēšana un iespēja ātri un efektīvi uzlabot iestādes darbu, tādējādi taupot valsts budžeta līdzekļus. Projekta mērķis bija pilnveidot Valsts kancelejas kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši tās individuālajām vajadzībām, tā nodrošinot vienotu, stratēģisku un efektīvu, un atklātu funkciju plānošanu un īstenošanu.
 
Projekta aktivitāšu ietvaros notika Valsts kancelejas procesu sistēmas shematiska izstrāde – procesu aprakstu sagatavošanu un to efektivitātes mērījumu noteikšanu, kā arī klientu apmierinātības mērīšanas metodikas izstrāde un klientu aptauju veikšana. Procesu sistēma dod iespēju identificēt tos procesus, kuri ir neefektīgi un nevajadzīgi, kā arī kalpo par pamatu iestādes darba optimizēšanai un pastāvīgai darbības efektivitātes novērtēšanai. Rezultātā rodas iespēja ietaupīt valsts budžeta līdzekļus, nezaudējot iestādes darbības kvalitāti un spējot nodrošināt tās klientu – iedzīvotāju, sociālo partneru, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu valsts institūciju vajadzības.
 

Papildu informācija: 
Saskaņā ar 2008.gada 2.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 395 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma apakšaktivitāti „Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana” Valsts kanceleja īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Integrētās kvalitātes vadības sistēmas izstrāde”. 

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest Valsts kancelejā atbilstošo individuālajām institūcijas vajadzībām izveidotu kvalitātes vadības sistēmu, lai nodrošinātu vienotu, stratēģisku un efektīvu, un atklātu funkciju plānošanu un īstenošanu.


Informāciju sagatavoja:
D.Valte
Valsts kancelejas
Politikas koordinācijas departamenta konsultante, tālr. 67082986
e-pasts: Dace.Valte@mk.gov.lv


Par iepirkumu Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros

Valsts kanceleja š.g. 19.novembrī izsludināja atklāto konkursu "Kontrolējošo institūciju darbības novērtējums" (Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2009/26 ESF, sīkāk: http://www.mk.gov.lv/lv/vk/valsts-iepirkums/iepirkums20000/).

Iepirkums tiek izsludināts, lai veiktu komersantus un izglītības iestādes kontrolējošo institūciju darbības novērtējumu. Šis novērtējums nepieciešams, lai identificētu kontrolējošo iestāžu radītās administratīvās barjeras, izvērtētu iespēju samazināt kontrolējošo institūciju īstenoto darbību intensitāti, novērstu kontrolējošo institūciju funkciju dublēšanos u.tml.
 
Iepirkums tiek izsludināts Valsts kancelejā uzsāktā Eiropas Sociālā fonda projekta „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana” (turpmāk – Projekts) ietvaros. Projekta ieviešanas mērķis ir administratīvo procedūru vienkāršošana un administratīvā sloga samazināšana, tādējādi uzlabojot valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī paaugstinot valsts pārvaldes efektivitāti.

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  Projekta kopējais finansējums ir 1 062 742,95 LVL (no kuriem 85% jeb 903331,51 LVL ir ESF līdzfinansējums), un tas tiks īstenots laikā līdz 2014.gadam.

Vairāk par projektiem iespējams uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/

Papildus informācija: Valsts kanceleja, sākot ar 2007.gadu, ir iesaistījusies struktūrfondu apguvē Latvijā, un tās pārziņā ir jauna Eiropas Savienības finansēta prioritāte - Administratīvā kapacitātes stiprināšana. Šīs jaunās prioritātes mērķis ir publiskās pārvaldes kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, kura sasniegšanā ir iesaistītas ne tikai valsts pārvaldes iestādes, bet arī pašvaldības, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijās (Papildus informāciju var skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/, kā arī Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007. – 2013.gadam un Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”).

D.Valte, 67082986
Dace.Valte@mk.gov.lvPar iepirkumiem Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros

Valsts kanceleja š.g. 11.septembrī izsludinājusi divus atklāto konkursus – "Grāmatvedības uzskaites un finanšu kontroles pakalpojumu sniegšana" (Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2009/22 ESF) un "Konsultantu atbalsts vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē" (Iepirkuma identifikācijas numurs MK VK 2009/14 ESF).

Iepirkums par grāmatvedības uzskaites un finanšu kontroles pakalpojumiem tiek veikts, lai nodrošinātu grāmatvedības uzskaites un finanšu plūsmas kontroles veikšanu trīs Eiropas Sociālā fonda projektos četru gadu garumā. Saskaņā ar projektu īstenošanu regulējošo normatīvo aktu nosacījumiem, par projektu grāmatvedības pakalpojumiem jāslēdz uzņēmuma vai pakalpojuma līgums. Grāmatvedības pakalpojumi tiek iepirkti kā ārpakalpojums, tādējādi veicinot valsts pārvaldes funkciju deleģēšanu privātajam sektoram un atbalstot ekonomisko aktivitāti valstī. Pieteikumus iepirkumam iespējams iesniegt līdz š.g. 12.oktobrim.

Iepirkums "Konsultantu atbalsts vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē" tiek veikts, lai veiktu esošās situācijas izvērtēšanu cilvēkresursu pārvaldības jomā, analizētu esošo cilvēkresursu pārvaldības IT sistēmu organizatorisko struktūru, veiktu regulējošo normatīvo aktu un pētījumu analīzi, kā arī izpētītu citu valstu pieredzi un piedāvātu Latvijas situācijai visoptimālāko cilvēkresursu vadības sistēmas konceptuālo risinājumu. Sistēmas izstrādes mērķis ir vienotas cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas, kurā tiktu apkopota analizējama, sistematizējama, modelējama un aktuāla informācija par valsts sektorā nodarbinātajiem gan finansiālā, gan personāla griezumā, izstrāde un ieviešana. Pieteikumus iepirkumam iespējams iesniegt līdz š.g. 14.oktobrim.

Vairāk par iepirkumiem iespējams uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/vk/valsts-iepirkums/iepirkums10000/.

Papildu informācija: Valsts kanceleja, sākot no 2007. gada, ir iesaistījusies struktūrfondu apguvē Latvijā, un tās pārziņā ir jauna Eiropas Savienības finansēta prioritāte - Administratīvā kapacitātes stiprināšana. Šīs jaunās prioritātes mērķis ir publiskās pārvaldes kvalitātes un efektivitātes uzlabošana, kura sasniegšanā ir iesaistītas ne tikai valsts pārvaldes iestādes, bet arī pašvaldības, sociālie partneri un nevalstiskās organizācijās (Papildu informāciju var skatīt http://www.mk.gov.lv/lv/esstrukturfondi/, kā arī Valsts stratēģiskajā ietvardokumentā 2007. – 2013.gadam un Darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”).

Šobrīd Valsts kancelejā ir uzsākta trīs Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošana: „Administratīvā sloga samazināšana un administratīvo procedūru vienkāršošana”, „Publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidošana” un „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”. Projekti tiek ieviesti ar mērķi samazināt administratīvo slogu, tādējādi uzlabojot uzņēmējdarbības vidi; paaugstināt valsts pārvaldes sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību, kā arī uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, nodrošinot skaidras un analizējamas informācijas pieejamību par valsts pārvaldē nodarbinātajiem un nodrošinot atbalstu valsts pārvaldes strukturālo reformu ieviešanai.

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu kopējais finansējums ir 4 901 125 LVL, (no kuriem 85% - 4 165 957 LVL ir ESF līdzfinansējums), un tie tiks īstenoti laikā līdz 2013. gadam.

Vairāk par projektiem – http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/


Dace Valte
Valsts kancelejas Politikas koordinācijas departamenta konsultante
67082986, Dace.Valte@mk.gov.lv

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu