Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Labāks regulējums
Cilvēkresursu attīstības politika
Kvalitātes vadība
ES projekti valsts pārvaldes attīstībai
Arhīvs
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Publiskās pārvaldes cilvēkresursi

print Nosūtīt
print Drukāt

Projektu nosaukumi: „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”

Projekta Nr.

1DP/5.2.1.0./08/IPIA/SIF/002/01

Darbības programmas 2007.– 2013.gadam nosaukums:

1. Cilvēkresursi un nodarbinātība

Prioritātes numurs un nosaukums:

1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana

Pasākuma numurs un nosaukums:

1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

Aktivitātes numurs un nosaukums:

1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība

17.03.2011. Aktualitātes projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” norisē

2011.gada 28.februārī noslēdzās pieteikumu iesniegšanas termiņš Valsts kancelejas izsludinātajā slēgtajā konkursā „Vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrāde, ieviešana un garantijas nodrošinājums” (iepirkuma ID Nr. MK VK 2010/18 ESF, izsludināts 24.09.2010.). Atbilstoši iepirkumu komisijas 7.marta lēmumam, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.punktu, iepirkuma procedūra tika pārtraukta, jo iesniegtais piedāvājums būtiski pārsniedz iepirkumam paredzēto un normatīvos aktos noteikto naudas summu.

Lai nodrošinātu sekmīgu projekta īstenošanu, ir nepieciešams valdības lēmums, kas noteiktu, kādā apmērā un kādā centralizācijas pakāpē vienotā IT sistēma valsts pārvaldē ir ieviešama. Tas nepieciešams, jo, lai arī ilgtermiņā, ieviešot šo sistēmu un centralizējot algu grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju, ir paredzams valsts budžeta līdzekļu ietaupījums, sākotnējā periodā, lai ieviestu šo sistēmu būs nepieciešams valsts līdzfinansējums.

Tādēļ 2011.gada 3.martā Valsts kanceleja ir izsludinājusi Valsts sekretāru sanāksmē koncepcijas projektu "Cilvēkresursu attīstības un vienotās cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas koncepcija", kas piedāvā iespējamos centralizācijas variantus (viena resora vai visas valsts pārvaldes ietvaros) algu grāmatvedības un personāla lietvedības funkciju centralizācijai. Koncepcijas projekts nosaka arī sistēmas funkcionalitāti, variantus nepieciešamiem valsts budžeta līdzekļiem sistēmas infrastruktūras (serveri, disku masīvs u.c.) iegādes izmaksām un uzturēšanai, atkarībā no sistēmas ieviešanas apmērā valsts pārvaldē.

ESF projektu “Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” ir plānots īstenot līdz 2013.gada 31.decembrim un tā mērķis ir modernizēt un vienkāršot valsts pārvaldes cilvēkresursu datu ieguves un aprites kārtību.

Vairāk par projektu var uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/publiskas-parvaldes-cilvekresursi/

85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Informāciju sagatavoja:
Jolanta Rauga
Valsts kancelejas Stratēģiskās analīzes departamenta konsultante
Tālr.: 67082977, e-pasts: jolanta.rauga@mk.gov.lv


31.08.2010. Notika piektā Projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” vadības grupas sanāksme

Otrdien, 31.augustā notika piektā projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” Vadības grupas sanāksme, kurā tās dalībnieki izskatīja materiālus par identificētajiem personālvadības procesiem, kas iekļaujami cilvēkresursu vadības informācijas sistēmā, un to atbalstīšanai nepieciešamās sistēmas funkcionālās prasības.

Projekta vadības grupa uzklausīja dokumentācijas izstrādātāja „Ernst& Young Baltic sadarbības partnera „Fontes” konsultantes A.Kalviņas prezentāciju par sistēmā iekļaujamo informāciju un diskutēja par iespējamiem cilvēkresursu attīstības politikas virzieniem valsts pārvaldē. Darba grupas locekļi vienojās patstāvīgi iepazīties ar izstrādātajiem materiāliem un sniegt savus komentārus līdz š.g. 7.septembrim.

Cilvēkresursu vadības IT sistēmas izveides mērķis ir nodrošināt vienotas datu analīzes iespējas par valsts sektorā nodarbinātajiem, ieviešot kvalitatīvu, efektīvu un pārskatāmu personāla pārvaldības sistēmu, kas atbalstītu cilvēkresursu plānošanu, uzraudzību un rezultātu mērīšanu valsts pārvaldē. Pēc sistēmas ieviešanas būs pieejama precīza un aktuāla informācija par valdības sektorā nodarbinātajiem, nodrošināta efektīvāka administratīvo resursu izmantošana un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma samazināšana, tiks ieviesta vienota labā prakse personālvadības jomā, vienkāršojot un standartizējot personālvadības procesus.

Vairāk par projektu var uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/publiskas-parvaldes-cilvekresursi/ 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


14.05.2010. Notika trešā Projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” vadības grupas sanāksme
 
Š.g. 14.maijā notika trešā projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” Vadības grupas sanāksme, kurā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta ietvaros izstrādātajām trim plānotās IT sistēmas attīstības alternatīvām, kas ietver cilvēkresursu vadības un algu grāmatvedības procesu standartizāciju un centralizāciju.

Projekta vadības grupa iepazinās ar potenciālajiem ieguvumiem no katras piedāvātās alternatīvas un pēc diskusijas Grupas locekļi kā situācijai un vajadzībām visatbilstošāko risinājumu izvēlējās alternatīvu, kas paredz standartizēt valsts tiešās pārvaldes iestāžu procedūras algu aprēķina un personāla elektroniskās lietvedības jomā, katrai iestādei vai resoram atstājot sava personāla plānošanas (ieskaitot nepieciešamā budžeta) un cilvēkresursu intelektuālās pārvaldības funkciju. Attiecībā uz pašvaldībām un pašvaldību iestādēm projekta vadības grupa vienojās, ka detalizētāk tiks izvērtēta alternatīva, kas paredz nākotnē algu grāmatvedības un personāllietvedības funkcijas daļēju centralizāciju, sniedzot vienotu atbalstu caur pašvaldību IT kompetenču centriem. Tomēr diskusijas laikā tika uzsvērts, ka šāds risinājums ir apskatāms ilgtermiņa perspektīvā un tā ieviešana jāvērtē kontekstā ar pašvaldību reformām un citiem būtiskiem aspektiem.

Vienlaicīgi tika atzīmēts, ka sākotnējais uzstādījums paliek nemainīgs – iestādes, kas iegādājušās vai izstrādājušas mūsdienīgām cilvēkresursu pārvaldības prasībām atbilstošas informācijas sistēmas, varēs turpināt tās lietot, savukārt tās iestādes vai institūcijas, kam šādi tehnoloģiskie risinājumi nav pieejami, varēs savā darbā izmantot Projekta ietvaros izstrādāto IT sistēmu.

Vairāk par projektu var uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/publiskas-parvaldes-cilvekresursi/ 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


31.03.2010. Notika pirmā Projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” vadības grupas sanāksme

Š.g. 17.martā notika pirmā projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” Vadības grupas sanāksme, kurā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar plānotajām projekta īstenošanas aktivitātēm un notika diskusija par iespējamiem sistēmas risinājumiem.

Sanāksmes dalībnieki uzklausīja kompānijas „Lattelekom” direktores personāla pārvaldības jautājumos Ingrīdas Rones uzrunu un apsvērumus par personāla vadības aspektiem privātajā biznesā, datu apkopošanas un apstrādes automatizāciju un pieredzi informācijas sistēmu pašapkalpošanās moduļu ieviešanā. I.Rone arī aicināja vēl pirms informācijas tehnoloģiju sistēmas ieviešanas vērst uzmanību uz pieejas personāla vadības jautājumiem vienādošanu, īpaši terminoloģijas un metodoloģijas jomās, lai izvairītos no nekonsekvences datu ievadē un apstrādē.

Lai savlaicīgi izdiskutētu un operatīvi risinātu jautājumus, kas saistīti ar šīs informācijas sistēmas izstrādi, tās konceptuālo arhitektūru, procesiem un struktūru, un tehnisko savietojamību, 2010.gada 15.martā ar Ministru prezidenta rīkojumu Nr. 98 ir izveidota projekta Vadības grupa, kurā pārstāvēta Finanšu ministrija, Valsts kase, Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, Valsts kanceleja un Latvijas Pašvaldību savienība.

Vairāk par projektu var uzzināt Valsts kancelejas mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/valsts-parvaldes-politika/ES-projekti-valsts-parvaldes-attistibai/. 85% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% Latvijas valsts budžets. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Pielikums: Prezentācija "Vienotā valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēma" (.pdf)

Papildu informācija:

Saskaņā ar 2008.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” Valsts kanceleja īsteno Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu projektu „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”.

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest visās valsts pārvaldes iestādēs vienotu cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu, kas būtiska valsts pārvaldes darbības efektivizēšanai, nodrošinot interaktīvu vidi un informācijas elektronisku apriti, mazināt tehnoloģisko sadrumstalotību. Projekta ieviešanas rezultātā tiktu unificētas personāla vadības procedūras, nodrošināta efektīva cilvēkresursu pārvaldība (resursu un attīstības plānošana, cilvēkresursu vadības situāciju simulēšana un modelēšana – plānošana, darba samaksas izmaiņu ietekmes prognozēšana, amatu iespējamo izmaiņu ietekme utt.) un uzskaite gan visas valsts pārvaldes līmenī, gan iestāžu, kuras izmantos sistēmu, līmenī.21.08.2009. 
 
2009.gada 28.jūlija Ministru kabineta sēdē tika pieņemts lēmums izdarīt grozījumus darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājumā, grozot 1.5.2.1. aktivitātē „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības sistēmas attīstība” pieejamā finansējuma apjomu, kā arī pārdefinējot aktivitātes mērķus, izslēdzot atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos.

Pamatojoties uz šo lēmumu un Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda aicinājumu izdarīt nepieciešamās izmaiņas projektos, Valsts kanceleja izstrādā grozījumus Vienošanās Nr. 1DP/5.2.1.0/08/IPIA/SIF/002/01 projektā „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”.

Jaunajā situācijā Valsts kancelejas iepirkumu komisija 2009.gada 20.augusta sēdē pieņēma lēmumu pārtraukt virkni iepirkuma procedūru, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 38.panta otro daļu. 


15.05.2009.

Saskaņā ar 2009.gada 30.janvārī noslēgtās vienošanos par Eiropas Sociālā fonda projektu „Kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” un „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” īstenošanu 12.punktu Valsts kanceleja informē, ka laika periodā kopš projektu uzsākšanas ir veikti šādi pasākumi:

2009.gada 15.maijā Valsts kanceleja ir saņēmusi uzņēmuma SIA „Fontes Vadības konsultācijas” izstrādāto ziņojumu un rekomendācijas par Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darbības novērtēšanu” un Novērtēšanas elektroniskās veidlapas sistēmas (NEVIS) izvērtēšanu. Konsultanti uzskata, ka NEVIS ir vienkārša, pārskatāma un ērti lietojama sistēma, tomēr ir nepieciešams veikt sistēmas uzlabojumus, kas ir saistīti ar Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darbības novērtēšanu” projekta satura un NEVIS tehnisko pilnveidošanu. Rekomendācijās atzīmēts, ka nepieciešams paplašināt augstākā līmeņa vadītāju novērtēšanas metodes un precizēt darbinieku novērtēšanā iesaistīto personu lomu sadalījumu, pārskatīt vērtēšanas kritērijus, jo esošie pilnībā neatspoguļo darba izpildes pilnu apjomu un visus tā elementus, kā arī uzlabot kompetenču vērtēšanas kritērijus, lai mazinātu subjektivitātes risku un padarītu ikgadējo vērtēšanu vienkāršāku.

Attiecīgi projektā plānotajam ir noslēgusies iepirkuma procedūra par NEVIS tehnisko uzlabošanu Eiropas Savienības Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/5.2.1.0/08/IPIA/SIF/001/02 „Kompetenču pieejas ieviešana valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības procesos” ietvaros un projekta vadības asistēšanas pakalpojumu iegādi. Sagatavota izsludināšanai atklāta konkursa “Konsultantu atbalsts vienotās valsts cilvēkresursu informācijas un vadības sistēmas izstrādē” dokumentācija projekta „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana” ietvaros, kā arī abu minēto projektu ietvaros norit iepirkuma procedūra par grāmatvedības uzskaites un finanšu plūsmas kontroles pakalpojuma iegādi.

Ar 2009.gada 5.maija Ministru kabineta lēmumu (prot. Nr.29 75.§) tika nolemts samazināt Valsts kancelejas pārziņā esošās Darbības programmas ''Cilvēkresursi un nodarbinātība'' 1.5.2.1.aktivitātes ''Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošana un vadības sistēmas attīstība'' finansējumu, nosakot publisko finansējumu 5 670 210 latu apmērā (Eiropas Savienības fondu līdzfinansējums 4 819 679 lati), tomēr 2009.gada 8.maija Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.30 6.§) tika nolemts izvērtēt minētās aktivitātes finansējuma efektīvu un lietderīgu izmantošanu darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” aktivitāšu ietvaros.

Sakarā ar to, ka Ministru kabinets nav pieņēmis lēmumu par piešķiramā finansējuma projektiem apjomu, tiek kavēta projektu realizācija saskaņā ar iepriekš definēto laika grafiku un plānoto finansējuma apguvi, tai skaitā, nav izsludinātas plānotās iepirkumu procedūras un netiek slēgti līgumi. 


Informācija par projektu

Saskaņā ar 2008.gada 19.maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 347 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma aktivitāti „Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”” Valsts kanceleja ir izstrādājusi projektu „Cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmas izstrāde un ieviešana”. Projekta ieviešanas periods ir līdz 2013.gada 31.decembrim. 

Projekta mērķis ir izveidot un ieviest vienotu cilvēkresursu vadības informācijas tehnoloģiju sistēmu, kas nodrošinātu vienotu datu uzskaiti un analīzi par valsts sektorā nodarbinātajiem, to skaitu, kvalifikāciju, mobilitāti, darba pieredzi un citiem raksturlielumiem. Projekta ieviešanas rezultātā tiks piedāvāts arī vienots informācijas tehnoloģiju rīks cilvēkresursu vadības un darba samaksas aprēķina jomā, tādējādi unificējot personālvadības procedūras valsts sektorā un veicinot efektīvu cilvēkresursu pārvaldību (personālvadības lietvedības standartizācija, darba samaksas automātiska aprēķināšana, personāla plānošana u.c.)., kā arī piedāvājot instrumentu situācijas modelēšanai un attīstības scenāriju stimulācijām – plānošanai, izmaiņu ietekmes prognozēšanai un analīzei.

Kopējais šai aktivitātei pieejamais finansējums ir 2 835 105 LVL, projektu ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību 85% apmērā līdzfinansē Eiropas Savienība un 15% sastāda Latvijas valsts finansējums.

Papildus informācija:
Dace Valte, 67082986
Dace.Valte@mk.gov.lv

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu